جواب آزمایشم اومد

همه چی نرمال و خوب بود ...

ببخشید که نگرانتون کردم لبخند