دلم شعر میخواهد از همان شعرهای سهراب با یک فنجان احساسِ ناب

دلم باران میخواهد و تک و تنها قدم زدن زیرِ قطره های آرام بخشش

دلم...دلم....دلم برگهای پاییزی و صدای خِش خِشان زیر قدم هایم را میخواهد

دلم تنهایی میخواهد...دلم خودم را میخواهد,نه, دلم یک بغل خدا میخواهد

 +و خدایی که در این نزدیکی ست...

+خدایا دوستت دارم