بابا امروز خَرمَن گیسوانم رو هَرَس کرد

قبلا تا وسطای کمرم بود الان تا وسطای پشتم

کلی التماسش کردم که حواسش باشه زیاد کوتاه نکنه.

موهای مامان رو هم براش کوتاه کرد شده شبیه هایده(البته فقط موهاش وگرنه هیکلش اصن شبیه هایده نی خخخ)

هی صداش میکنم هایده خانم :)

+بچه هم که بودم بابا گاهی موهامو کوتاه میکرد

بابا آرایشگر نیستا ولی یکم بلده. در حقیقت بُزچین میکنهنیشخند

ولی خدایی موهام زیاد بدنشده مدل خاصی نداره ولی حداقل بُزچین نشدم

فقط دو وجب از موهام به باده فنا رفت خنثی

+مونس تو حیاط حالش بدتر شدبدبخت دچار آفتاب سوختگی شد

جاشو تغییر دادم امیدوارم زودخوب شه.