نتمان وصل شده اما وای به روزگارمان است اگر مامانمان ما را

پای کامپیوتر ببیند. با گیوتین ما را به دو قسمت نامتقارن تقسیم خواهد نمویید

الان همه تصور مینمایند ما در اتاق بسی خانُمانه جلوس نموده ایم و داریم درس میخوانیم

به جانه خودم نباشه به جانه همین همسایه ی عزیزمان تا اکنون میدرسیدیم و

نیم ساعت وقته استراحتمان بود آمدیم نت.

به مامانمان نگویید لطفا

خبر خاصی نیست و اتفاق خاصی رخ نداده است .

برم تا کتک نخوردمبای بای