24ساعت مکالمه رایگان داشته باشی

اما هیچکس رو نداشته باشی که بخاطرش فعالش کنیُ ازش استفاده کنینیشخند