دارم میمیرم عَ گشنگی بعد این همسایه پایینی اومده خونه مون

نشسته به حرف

هیجوووووووووووری هم نمیره خونه ش ناهارمونو کوفط کنیم

خودشم ناهار میل فرموده اومده اینجا وَره دله ما

خو من گشنمهگریه