دلم یک دوست می خواهد که اوقاتی که دلتنگم

 

بگوید: خانه را ول کن, بگو من کِی ؟ کجا باشم ؟