خب...

میریم که داشته باشیم یه فازِ جدید از زندگی رو

خدایا شکرت...ممنونم.... بخاطر تمام خوبی هات ممنونم. از این که هستی ممنونم

به امیدِ خودت