عشق یعنی:

گذاشتنِ لَبات رو لُپای مامان و هِی تندتند بوسیدنش