دلم برای خودم تنگ است

برای خودِ خودم

خودم جان کجایی پس؟