اگه من یه فلسطینی بودم و بجای ایران تو فلسطین به دنیا اومده بودم چی؟

یا نه,اگه به جای فلسطین کشوره من اشغال میشد چی؟

اگه من جای پدری بودم که جنازه ی بچه شو بغل کرده و اشک میریزه چی؟

اگه من جای مادری بودم که بچه ش جلوی چشمش غرقِ خون میشه و جون میده چی؟

اگه من جای بچه ای بودم که پر از خونِ و از دردناله میکنه چی؟

اگه من جای بچه ای بودم که پدر یا مادرش جلوی چشمش تیکه تیکه شدن چی؟

اگه من خونه م خراب میشد چی؟

اگه من همه ش دلهره داشتم که هرلحظه ممکنه یه موشک صاف بخوره وسطه

خونه م و توی یه لحظه زندگی و عزیزانمو خانواده م و کسایی که عاشقشونم

از دست بدم چی؟

میتونستم بیخیال باشم؟

اگه همین لحظه که نشستی پای نت داری وبگردی میکنی یهو

خانواده ت رو جلوی چشمات بکُشن خونه تو خراب کنن و

بهترین کَسات جلو چشمات پَرپَر شن چی؟