برای آدم شدن

هنوز وقت هست ...

اما دیر بجنبی چشم وا میکنی میبینی

عمرِ پُربارت به بَبَعی بودن گذشت

رها(ره)