همیشه دلم میخواست

خودم یه کاری داشته باشم و برا خودم یه حقوقی داشته باشم و

هرجوری که دوس داشتم خرجش کنم

دلم یکم مستقل شدن میخواد