ببینین دوس جونم چه قالب نازی برام درست کرده

ببینین چه هدر نانازی درست کرده

دلتون آب حتی ...یه همچین دوستای مجازی مهربون و ماهی دارم من

هزاربار ممنونتم دوسی جونمقلبماچ

اصن این بهترین هدیه ایه که از یه دوست گرفتم

همیشه ی همیشه نگهش میدارم دوسی جونم

عشقولیه منیماچ

ماچ اَند موچ

آی اَم ذوق مرگ نَونیشخند

قربون دست و پنجه ت دوسی جونم کاش بتونم زحمتاتو جبران کنم

وقتی میگم بعضی دوستای مجازی از 100تا حقیقی بهترن یعنی ایناز خود راضی