داریم میریم مســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــرتنیشخند

بلاخره مخ مامانی رو زدیم و راضی شد که بریم خونه مامانبزرگ اینا

احتمالا شنبه بیایم زودی برمیگردیم

آخ جـــــــــــــــــــــــــــــوووووووووووووووووووووووووون

دلم لک زده بود برا خاله ها و دایی ها و مامانبزرگ

پوسیدیم تک و تنها تو خونه .نای نای نینای نای دس دس دس زبانکده محصل

دست و جیغ و هورااااااااااااااااااااااااااااااااااازبانکده محصل