8اَم

ولی خَشته اَم

تازه از مسافرت برگشتیدیم

بَهدا میام مینویسم