هرکی از فردا مثِ آدم برا اَرشد درس نخونه

خَـــــــــــــــــــــــر اَست نُخطه

+هرکی هم کار امروز رو به فردا بیَندازد خَرتر است

الان من خرتر اَستَم نُخطه