دیالوگ های ماندگار:

+کامپیوتر 4تا ویروس داره چیکارش کنم؟؟؟؟؟

_هیچی تا کار میکنه ازش استفاده کن بعدم ولش کن

+باشه ممنون