وقتی

یه ریزقوله سلولی مولکولی خوندم و به خیال خودم

خیلی هنر کردم و شاخ غول شکستم

 

+همین غلطا رو میکنم که هیچی نمیشم دیگه :(