ای کسانی که ایمان آوردید

بیاین ایمان رو ببرین خیلی داره شیطونی میکنه

 

+این پست هویجوری اَلکی بود و ارزش قانونی دیگری ندارد

این پست نتیجه ی مَنگِ مغزی استنیشخند