ما دلتنگی را ریزقولِیشِن قلبی(نام لاتین:هارتلی ریزگولِیشِن) نام مینَهیم باشد که خداوندِگار از ما بِپذیرایَد

آمین

آبُمب

آنارنجک

(با تچَکُر دوکتور مُهَنِّس رها)

 

+امروز ژنتیک رو شروعیدم ....

+آی اَم هَپَلی ! اِستِحمامَم آرزوست...