عاشقِ این عکسم

حسِ خیلی خوبی بهم میده

برام خیلی آرامش بخشه

 

+مثلا اون دختره منم نیشخند