اصن حالی نمونده که بخواد تو قوطی باشه

حالم خوش نی تمام بدنم درد میکنه خیلی ضعیف شدم

فکر کنم فشارمم پایینه

حوصله و حاله هیچ کاری رو هم ندارم

آی اَم گَندِ دماغقهر

آبجی کوچیکه کلیپس محبوبم رو درستش کرد

دستش درد نکنه با این کلیپس راحت ترم

هعی لوله گاز