درمونِ دلگرفتگی و تنهایی چیه عایا؟؟؟؟

+بشینم گریه کنم؟؟؟؟

حیف که یه جا رو ندارم بتونم تنها باشم و راحت گریه کنم