گلِ شمعدونیم گُل بِدادوندِه

وقتی دیدمش از تهِ دل ذوق کردم و قربون صدقه ش رفتم

عزیزِ دلِ منه ...

دیروز گلدونشو عوض کردیم گذاشتیمش تو یه گلدونِ بزرگتر بچه م جاش باز شدقلب