به اَخمَت خستگی دَر می رود, لبخند لازم نیست

کنارِ سینیِ چایِ تو اصلا قند لازم نیست

تو را من دوست میدارم به جانِ مادرم, اَما

تو آنقدر ساده ای زود باوری سوگند لازم نیست

 

+این شعر رو دوس دارم افتاده سر زبونم

اما اسم شاعرش رو نمیدونم متاسفانه