تو را چون بادبادک دوست دارم / شبیه پول قُلک دوست دارم

/تو گفتی بچه ای ؛باشد ، ولی من / تو را قد لواشک دوست دارم