دیشب رفتیم پارک شام به صرفِ پیتزا جاتون خالی دلتون نخواد

امروزم با کامنت آلبالو جونم کلی انرژی گرفتم و خوشحال شدم

اول از خدا ممنونم بعدم ازشما که همکاری کردین و دعا نمودین

این روزا خیلی حاله دلم خوبه وخوشحالم چون خدا بهم ثابت کرد

اگه خودم بخوام بازم مثله همیشه برمیگرده تو قلبم و هوامو داره

خداجونم عاشقتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

فقط باید خودمو آدم کنم و دلمو پاک کنم و آدم شم نبایدغافل شم

+ خداجونم خودت کمکم کن بدونِ کمک تو میترسم باز گُم شم