# شَنگولیسم

287.عرررررررررررررررررررررر

من بعد از خوشگلاسیون نمودن .. من:خوشگــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــدمممممم؟؟؟؟؟؟؟؟ خاله کوچیکه: خوشگل بودی (2بار) تازشم گوشیمو که خراب شده بود یادتونه؟؟هیچی دیگه داده بودیمش ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 21 بازدید